نمایش 61 - 70 از 139
کلام نور-
تلاوت آیات 46 تا 52 سوره آل عمران را باهم بشنویم.
کلام نور-
تلاوتی از آیات38 تا 45 سوره آل عمران را بخوانیم
کلام نور_
تلاوتی از آیات 30 تا 37 سوره آل عمران بشنوید.
کلام نور_
تلاوت آیات 23 تا 29 سوره آل عمران .
تلاوتی از آیات 283 تا 286 سوره بقره با صدای آقای غلامرضا ترابیان، قاری اسدآبادی بشنوید.
کلام نور_
تلاوتی از آیه ۲۸۲ سوره بقره با صدای آقای غلامرضا ترابیان، قاری اسدآبادی بشنوید.
کلام نور_
تلاوتی از آیات ۲۷۵ تا ۲۸۱ سوره بقره با صدای آقای غلامرضا ترابیان، قاری اسدآبادی بشنوید.
کلام نور_
تلاوتی از آیات ۲۷۰ تا ۲۷۴ سوره بقره با صدای آقای غلامرضا ترابیان، قاری اسدآبادی بشنوید.
کلام نور_
تلاوتی از آیات ۲۶۶ تا ۲۶۹ سوره بقره با صدای آقای غلامرضا ترابیان، قاری اسدآبادی بشنوید.
کلام نور_
تلاوتی از آیات ۲۶۰ تا ۲۶۴ سوره بقره با صدای آقای غلامرضا ترابیان، قاری اسدآبادی بشنوید.

صفحه‌ها