نمایش 31 - 40 از 164
کلام نور_
آیات 37 تا 41 سوره مائده را بشنوید.
کلام نور_
آیات 32 تا 36 سوره مائده را بشنوید.
کلام نور_
آیات ۲۴ تا ۳۱ سوره مائده را بشنوید.
کلام_نور
آیات ۱۸ تا ۲۳ سوره مائده را بشنوید.
کلام_نور
آیات ۱14 تا 17 سوره مائده را بشنوید.
کلام_نور
آیات ۱۰تا ۱۳ سوره مائده را بشنوید.
کلام_نور
آیات ۶ تا ۹ سوره مائده را بشنوید.
کلام_نور
آیات 3 تا 5 سوره مائده را بشنوید.
کلام_نور
آیات 176 سوره نسا و 1 تا 2 سوره مائده را بشنوید.
کلام_نور
آیات 171 تا 174 سوره نسا را بشنوید.

صفحه‌ها