نمایش 1 - 10 از 63
کلام نور-
تلاوتی از آیات ۲۳۱ تا ۲۳۳ سوره بقره با صدای آقای غلامرضا ترابیان، قاری اسدآبادی بشنوید.
کلام نور-
تلاوتی از آیات ۲۲۵ تا ۲۳۰ سوره بقره با صدای آقای غلامرضا ترابیان، قاری اسدآبادی بشنوید.
کلام نور_
تلاوتی از آیات ۲۲۰ تا ۲۲۴ سوره بقره با صدای آقای غلامرضا ترابیان، قاری اسدآبادی بشنوید.
کلام نور_
تلاوتی از آیات ۲۱۶ تا ۲۱۹ سوره بقره با صدای آقای غلامرضا ترابیان، قاری اسدآبادی بشنوید.
کلام نور_
تلاوتی از آیات ۲۱۱ تا ۲۱۵ سوره بقره با صدای آقای غلامرضا ترابیان، قاری اسدآبادی بشنوید.
کلام نور_
تلاوتی از آیات ۲۰۲ تا ۲۱۰ سوره بقره با صدای آقای غلامرضا ترابیان، قاری اسدآبادی بشنوید.
کلام نور_
تلاوتی از آیات 197 تا 201 سوره بقره با صدای آقای غلامرضا ترابیان، قاری اسدآبادی بشنوید.
کلام نور_
تلاوتی از آیات ۱۹۱ تا ۱۹۶ سوره بقره با صدای آقای غلامرضا ترابیان، قاری اسدآبادی بشنوید.
کلام نور_
تلاوتی از آیات ۱۸۳ تا ۱۹۰ سوره بقره با صدای آقای غلامرضا ترابیان، قاری اسدآبادی بشنوید.
کلام نور_
تلاوتی از آیات ۱۸۲ تا ۱۸۶ سوره بقره با صدای آقای غلامرضا ترابیان، قاری اسدآبادی بشنوید.

صفحه‌ها