نمایش 41 - 50 از 164
کلام_نور
آیات ۱۶۳ تا ۱۷۰ سوره نسا را بشنوید.
کلام_نور
آیات ۱۵۵ تا ۱۶۲ سوره نسا را بشنوید.
کلام_نور
آیات 148 تا 154 سوره نسا را بشنوید.
کلام_نور
آیات 141 تا 147 سوره نسا را بشنوید.
کلام_نور
آیات 135 تا 140 سوره نسا را بشنوید.
کلام_نور
آیات 128 تا 134 سوره نسا را بشنوید.
کلام_نور
آیات۱۲۲ تا ۱۲۷ سوره نسا را بشنوید.
کلام نور_
آیات۱۱۴ تا ۱۲۱ سوره نسا را بشنوید.
کلام نور_
آیات 106 تا 113 سوره نسا را بشنوید.
کلام نور_
آیات 102 تا 105 سوره نسا را بشنوید.

صفحه‌ها